Inlägg taggade med ‘vårdköer’

Filippa Reinfeldt i ”Vårt Järfälla”

måndag, september 13th, 2010

För någon vecka sedan fick Järfällaborna en tidning hem i brevlådan. Det finns ett reportage  kring vad Filippa Reinfeldt bland annat vill med vården och hur den har förändrats denna mandatperiod. Det vill säga, hur makt och inflytande successivt förs över från politiker till patienter och vårdens medarbetare. Hur pass mycket bättre tillgängligheten har blivit och hur många vårdcentraler som etablerats runt om i Stockholms län sedan vårdvalet infördes.

Här kan ni läsa delar av intervjun:

Vad är det viktigaste Moderaterna gjort för att förbättra sjukvården i Stockholm under den gångna mandatperioden?

- För fyra år sen när vi fick väljarnas förtroende var en av de viktigaste utmaningarna att öka patienternas valfrihet och förbättra den nära sjukvården i hela Stockholms län. Vården och inte minst barnsjukvården var oerhört eftersatt i Stockholms läns landsting.

- Vi i Moderaterna har tillsammans med Alliansen genom Vårdval Stockholm gjort det betydligt enklare att få träffa en doktor. De senast två åren har 37 (Idag 40, min notering) nya vårdcentraler öppnats och över 120 läkare har tillkommit i primärvården i hela Stockholms län. I Järfälla har besöken hos husläkare ökat med 43 procent mellan år 2007 och 2009! Det är bara i Nynäshamn som besöken har ökat mer än i Järfälla. Vi ser också på de oberoende utvärderingar och mätningar som görs att patienterna har blivit nöjdare och fler patienter har i dag en fast vårdkontakt. Det här är ett positivt trendbrott och en mycket glädjande utveckling.

Så det är inte bara innerstaden som får fler vårdcentraler?

- Vi kan se att nära tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad och i stor utsträckning i de förorter med lite lägre inkomster och där människor i stor utsträckning tidigare upplevde att det var svårt att komma i kontakt med vården och ofta saknade husläkare. Det är främst just där som det har blivit lättare att komma i kontakt med vården och få träffa en doktor eller en sjuksköterska vilket är fantastiskt bra.

- Ett annat glädjande exempel på vårdvalets positiva effekter är den kortade väntetiden till logoped för att få göra en dyslexiutredning. Tidigare fick barn med tal- och skrivsvårigheter vänta i årslånga köer för att få rätt diagnos och därmed kunna få rätt stöd i sin skola. Långa köer drabbade många barn som just höll på att lära sig att läsa och skriva. Många riskerade att halka efter i skolan och kände sig själva otillräckliga över att de inte riktigt hängde med. När vi i Alliansen införde Vårdval-logopedi har vi lyckats få ned väntetiderna från två år! till endast ett par veckor. Det känner jag mig väldigt stolt över.

Vad är det viktigaste som behöver göras i sjukvården under den kommande mandatperioden?

- Vi moderater har vår utgångspunkt i människors vardag när vi söker moderna lösningar på verkliga samhällsproblem. För patienter handlar det om att vården ska finnas där om och när du behöver den. Det är viktigt att vården anpassas efter patienten och inte tvärtom. Därför kommer vi att fortsätta arbeta för en vård av hög kvalitet och utan köer. Vårdvalet kommer att utökas till att omfatta fler områden såsom t ex gynekologi. Mer valfrihet i vården helt enkelt, men kan alla välja på lika villkor?

- I dag är vården i Sverige, men även inom de olika landstingen ojämlik. Vi vill göra vården mer jämlik och rättvis. Det ska inte spela någon roll om du är ung eller gammal, man eller kvinna, hetero eller gay, var i landet eller i vilket kommun du bor. Alla i Sverige ska ha rätt till en jämlik sjukvård.

- Vården står inför stora utmaningar, men samtidigt spännande nya möjligheter. Livet förlängs i båda ändar. För tidigt födda barn räddas allt tidigare. Barn med svåra sjukdomar blir nya överlevare. Äldre blir äldre. Fler sjukdomar kan botas eller lindras. Det är viktigt att vården följer med och ges förutsättningar att kunna ligga i framkant. Inte minst ser vi en demografisk utveckling som gör att vi framöver kommer att behöva mer vård, inte mindre. Därför måste alla som kan och vill och som uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav få vara med och arbeta, etablera verksamheter och erbjuda god vård till alla, för våra gemensamma skattepengar.

- Sammanfattningsvis, mer makt åt patienten och vårdens medarbetare, ökad kvalitet och tillgänglighet och en mer jämlik och rättvis vård.

”Ny rapport slår hål på myterna om Vårdval Stockholm” DN 26 juni

onsdag, september 8th, 2010

Publicerat 2010-06-30 23:53

Karolinska Institutets folhälsoakademi har gjort en oberoende granskning av Vårdval Stockholm. Slutsatsen är att vården i Stockholm har blivit mer effektiv och rättvis. Det slår hål på den falska bild som vänsteroppositionen i Stockholms läns landsting försökt måla upp, skriver de borgerliga landstingsråden med sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt i spetsen.

Sjukvården är en central del av den svenska välfärden. På många sätt håller den mycket hög internationell klass. Personalen är välutbildad och standarden är hög. Det finns dock saker som måste förbättras. När vi för snart fyra år sedan fick väljarnas förtroende att leda Stockholms läns landsting var en av de viktigaste utmaningarna att öka patienternas valfrihet och förbättra tillgängligheten till den nära sjukvården i hela länet.

Vården ska alltid utgå ifrån patienten. Finnas där när du behöver den, ges på dina villkor och efter behov. Plånbokens tjocklek får aldrig bli avgörande, därför ska sjukvården bekostas solidariskt via skatten. Alla har rätt till ett bra bemötande och möjlighet att välja den doktor du har förtroende för. Oavsett var vi bor. Det var vår utgångspunkt när vi i januari 2008 införde Vårdval Stockholm.

Genom Vårdval Stockholm har vi gjort det betydligt lättare att träffa en doktor. 37 nya vårdcentraler har öppnat och över 120 läkare har tillkommit i primärvården, fördelade över hela Stockholms län. Flera undersökningar visar att patienterna har blivit nöjdare, att fler har en fast vårdkontakt och att tillgängligheten har förbättrats.

Tidigare hade vi i Stockholm stora problem med årslånga väntetider för barn med tal- och skrivsvårigheter såsom dyslexi. Betänk hur långa väntetider drabbar små barn som just håller på att lära sig att läsa och skriva. Utan rätt diagnos fick de inte rätt pedagogiska stöd i skolan. Risken var stor att dessa barn hamnade efter och att de tyckte att skolan var den hemskaste platsen på jorden. Genom att införa vårdval och låta alla logopeder, som lever upp till landstingets högt uppställda krav på kvalitet, ta emot patienter har vi lyckats få ned väntetiderna från två år till ett par veckor. Det är en vårdreform värd namnet.

Trots alla dessa framgångar har många missuppfattningar eller vinklade påståenden förekommit i medierna, ofta underblåsta av vänsteroppositionen i Stockholms läns landsting. Exempelvis har de hävdat att ökat antal läkarbesök skulle driva på kostnaderna och att vårdvalet skulle ha missgynnat patienter med stort vårdbehov. Socialdemokraterna har visserligen sagt sig vara för patienternas valfrihet, men i verkligheten har de röstat emot både etableringsfriheten för vårdcentraler och ökade valfriheten för patienterna i form av Vårdval Stockholm.

För att få en oberoende granskning av Vårdval Stockholm har Karolinska Institutets folkhälsoakademi anlitats. Akademin ska bland annat samordna och bidra till utveckling av folkhälsovetenskaplig forskning. Under drygt två år har Vårdval Stockholm och dess effekter studerats. Deras rapport slår i dag hål på den falska bild som vänsteroppositionen försökt måla upp.

I rapporten fastställs att förhållandet snarare är det motsatta mot vad vänsteroppositionen hävdat. Sanningen är att det har blivit enklare att få träffa en doktor och den största ökningen av läkarbesök har skett i socioekonomiskt svaga områden. Stockholmarna har fått mer vård för sina skattepengar. Granskningen visar tillsammans med förvaltningens faktaunderlag på följande positiva resultat av Vårdvalet:

• Två av tre nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. Tillgängligheten har ökat i hela Stockholms län och nya vårdgivare finns i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande utbud av husläkare. I de fyra områden, som har lägst medelinkomst, har det öppnat fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.

• Läkarbesöken har ökat, främst i socioekonomiskt svaga områden. Det är ett trendbrott. Det har blivit lättare att få träffa en doktor.

• Läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke.

• Kostnadsökningarna efter införandet av vårdvalet har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna får alltså mer sjukvård för sina skattepengar.

• Den ökade tillgängligheten har tillfallit alla grupper, både yngre och äldre upplever att det är lättare att komma i kontakt med en doktor och det är lättare att få tid på en vårdcentral.

• Antibiotikaförskrivningen har minskat generellt.

Slutsatsen är alltså att Vårdval Stockholm har gjort vården i Stockholm mer effektiv, men framförallt mer rättvis. Utredaren uttrycker själv att: ”Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm.”

Det tidigare ersättningssystemet, med en hög fast ersättning och inte främst ersättning per vårdbesök, gynnade snarare vårdgivare än patienter i socioekonomiskt svaga områden.

Det är sällan utvärderingar av verksamheter är så entydigt positiva som dagens rapport om Vårdval Stockholm. Samtidigt stämmer resultaten från Karolinska Institutets utvärdering väl med den bild som har förmedlats till oss som arbetat aktivt med Vårdval Stockholm.

Vi ser gärna breda politiska överenskommelser om att förbättra och utveckla Vårdval Stockholm, men det förutsätter att alla utgår från verkligheten och inte politiska myter. Karolinska Institutet har nu presenterat en bra grund för detta arbete.

Vårdval Stockholm har ökat valfriheten och gjort det lättare att träffa doktor, särskilt för de patienter med störst vårdbehov och de som bor i områden där det tidigare var långt till vården. Detta kommer vi inom Alliansen att slå vakt om. Nu går vi till val på att ytterligare förbättra och utveckla vårdvalet inom flera områden, såsom gynekologi, allergi-, hud- och ögonsjukvård.

Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd

Lars-Joakim Lundqvist (M), landstingsråd

Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd

Pia Lidwall (KD), gruppledare

Gustav Andersson (C), landstingsråd

”Bättre allergivård med vårdval” DN 27/8

onsdag, september 8th, 2010

Publicerat 2010-08-27 19:28

Genom vårdval har väntetider inom en rad klassiska köområden som knä- och höftoperationer och kataraktoperationer (gråstarr) i princip eliminerats. Ambitionen är väntetiderna inom allergologi på samma sätt helt ska försvinna, skriver de borgerliga landstingsråden i en replik till allergologerna Pär Gyllfors och Victoria Strand.

Pär Gyllfors och Victoria Strand beskriver på dn.se problematiken med långa väntetider inom allergologi och den bristande tillgången på allergiläkare i Sverige. I Stockholm har situationen förbättrats, men vi är långt ifrån nöjda. Inför nästa mandatperiod vill vi därför gå vidare med vårdval inom allergologi. Genom vårdval har väntetider inom en rad klassiska köområden som knä- och höftoperationer och kataraktoperationer (gråstarr) i princip eliminerats. Ambitionen är väntetiderna inom allergologi på samma sätt helt ska försvinna.

Vårdgarantin är en viktig morot för landsting och vårdgivare runtom i landet att erbjuda tid för specialistbesök respektive behandling inom 90 dagar. I Stockholm har vi valt att höja ambitionen ytterligare och därför skärpt vårdgarantin till 30 dagar för specialistbesök, bland annat till allergolog.

Som författarna antyder löser inte vårdgarantin alla vårdens tillgänglighetsproblem. Därför har vi i Stockholm infört vårdval inom en rad områden som traditionellt plågats av långa väntetider. Årslånga väntetider inom områden som knä- och höftoperationer, kataraktoperationer och logopedi har i princip eliminerats. Vi vill se samma utveckling inom allergologin.

När vi tillträdde efter valet 2006 var väntetiderna för dyslexiutredning 24 månader. Det är lätt att tänka sig vad det betyder för ett barn att behöva vänta två år på att få sin diagnos och därmed få den stöd och hjälp som krävs för att kunna tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper i skolan. I och med vårdval logopedi har nu 40 nya logopedmottagningar öppnat och de tidigare väntetiderna på 24 månader har sjunkit till enbart ett par veckor! Vi ser samma trend för knä- och höftledsoperationer och kataraktoperationer, som tidigare kännetecknats av långa köer och givetvis begränsad livskvalitet för de patienter som väntar. Vårdköerna till knä- och höftledsoperationer minskade med över 80 procent efter att vi införde vårdval.

Tanken med vårdval är förutom att patienten själv ska få välja vem som utför vården, att alla vårdgivare som lever upp till landstingets högt ställda krav på kvalitet också får vara med och erbjuda vård. Det förutsätter den etableringsfrihet som de rödgröna beslutat sig för att avskaffa, det vill säga att vårdgivarna får etablera sig där behoven finns och inte där politiker önskar.

Väntetiderna i Stockholm har mer än halverats på fyra år och vi vill fortsätta det arbetet. Vår ambition är att med hjälp av de stärkta resurser till sjukvården som vi genererat tillsammans med vårdval inom en rad nya områden korta väntetiderna ytterligare. Inom vården i Stockholm i allmänhet och inom allergologi i synnerhet.

Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd

Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd

Stig Nyman (KD), landstingsråd

Gustav Andersson (C), landstingsråd

Filippa Reinfeldt svarar Ohly

torsdag, augusti 12th, 2010

I en cirkulärartikel går Ohly till angrepp vad gäller de valfrihetsreformer som Alliansen infört. Han är konsekvent bakåtsträvande. Artikeln är besvarad av Filippa Reinfeldt, riksdagsledamot  Anne Marie Brodén och landstingsråd Mats Eriksson. Du kan läsa hela artikeln här.

Valfrihet eller köer i vården – LT 2/8

torsdag, augusti 12th, 2010

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly skriver i LT 2/8 att icke-offentlig vård är av ondo och att om vänsterpartiet kommer till makten dröjer det inte länge innan fristående vårdgivare är ett minne blott. Vänsterpartiet går till val på att riva upp vårdvalet och stoppa etableringar av företag i vården och omsorgen. Det är skrämmande att Vänsterpartiets definition av valfrihet är att det endast ska finnas en aktör, monopol med andra ord. Detta trots att patienterna/invånarna är mycket nöjda med vården i Halland och Stockholm.

Ohly förstår tydligen inte vad ett riktigt vårdval är eftersom det är patienten/invånaren som väljer vårdgivare, inte tvärtom. För oss moderater är tillgänglig sjukvård med valfrihet och patientfokus grundstommen inom sjukvården. Om du som patient inte är nöjd med vårdgivaren ska du kunna byta, det är så vi ökar inflytandet och kraven på kvalitet. Precis som du har rätt att välja vårdgivare ska den som är medarbetare i vården kunna välja bort en arbetsgivare han eller hon inte trivs med. På så vis ges vårdens medarbetare möjlighet att förhandla om exempelvis arbetsvillkor och löner vilket ger dem större inflytande. Om en vårdgivare inte är tillräckligt bra ”överlever” den inte länge, eftersom medarbetarna och patienterna kan välja fritt mellan olika alternativ. Välja till och välja bort.

Ohly borde istället svara på vad han tänker göra med med de cirka 200 nya vårdcentralerna som öppnats runt om i Sverige? Hur många sjuksköterskor måste sluta med Ohlys politik? Vad händer med de nästan 400 vårdföretagen som startats? Tror han att det kommer bli bättre eller sämre vård med färre vårdgivare och längre köer? Väljarna, patienter och vårdens medarbetare, förtjänar ett svar innan valet. Inte minst här i Halland där hälften av vårdcentralerna drivs av fristående aktörer med många nöjda patienter och samma patientavgift som offentligt driven verksamhet.

Vi moderater vill ha en gemensam skattefinansierad sjukvård med hög kvalitet som är lika för alla och styrd efter behov. En jämlik och rättvis sjukvård där patienten alltid står i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.

Ohly visar i sin artikel hur vänstern planerar att driva sin valrörelse genom att skrämmas och odla människors rädslor. Han påstår att bröstcancervården är dålig i Stockholm och att det beror på privata vårdföretag. I själva verket har alliansen förbättrat cancervården för kvinnor genom att bygga ut mammografiscreeningen och ska upphandla två nya bröstmottagningar i Stockholms län. Att slarva med skattebetalarnas pengar är oacceptabelt och måste alltid tas på största allvar oavsett var i landet det sker. Skattepengarna ska användas enligt reglerna och på ett ärligt sätt.

Flera oberoende undersökningar har visat att läkarbesöken har ökat sedan vårdval infördes i Halland och Stockholm. Idag gör människor som bor i utsatta områden fler besök i vården än någonsin. Det är ett positivt trendbrott. Det låtsas förstås inte Ohly om, utan fortsätter istället att medvetet förvränga siffror och förvanska verkligheten.

Alliansens politik har lett till att Sverige idag har fler vårdgivare tillgängliga för patienter, än någonsin. Det har lett till en bättre vård med kortare väntetider och köer. Vänsterpartiet utger sig för att stödja valfrihet, men i deras värld finns det bara ett alternativ och det är mer makt åt politiker att sitta i slutna sammanträdesrum och peka åt patienter och vårdens medarbetare med hela handen.Det är inte en politik som ger nöjda invånare/patienter eller en mer tillgänglig vård.

Filippa Reinfeldt (M)

Sjukvårdslandstingsråd Stockholm

Moderaternas talesperson i sjukvårdsfrågor

Anne Marie Brodén (M)

Riksdagsledamot Halland

Mats Eriksson (M)

Landstingsstyrelsens ordf.Halland

KI-docent kritiserar S-slutsatser

onsdag, augusti 11th, 2010

Claes Rehnberg är docent på KI och var med och skrev den oberoende rapporten om Vårdval Stockholm som vi tidigare har hänvisat till. Här i DN förklarar han varför Socialdemokraternas rapport från gårdagen har brister.

Kan tillägga att anledningen till att SKL säger att siffrorna inte är jämförbara förrän 2007 är att tidigare socialdemokratiska regeringar inte har brytt sig om att mäta köerna. Det var först när Alliansregeringen tog över som den ville föra statistik och ta reda på hur långa vårdköerna egentligen var. Därför har Socialdepartementet gjort beräkningar på hur långa köerna hade varit om alla landsting rapporterat sina köer korrekt. Beräkningarna visar att i oktober 2006 var det 40-50 procent fler som väntade längre än 90 dagar än vad som faktiskt rapporterades.

Filippa Reinfeldt i Expressen

torsdag, juli 1st, 2010

Vårdköerna minskar i Stockholm

torsdag, juni 3rd, 2010

Hörde att sossarna hade pressträff idag om kösiffror. Under deras mandatperiod redovisades knappt några kösiffror. När Alliansen införde kömiljarden har köerna minskat drastiskt. Oavsett hur man väljer att räkna. Det är ett incitament till landstingen att aktivt arbeta för att korta köerna.

Det måste vara jobbigt för sossarna nu. Köerna kortas, tillgängligheten ökar, patienterna är mer nöjda…

Föregångslandet Sverige

onsdag, maj 26th, 2010

Filippa talade om den ojämlika sjukvården i Sverige. Moderaterna vill säkerställa att patienterna får mer inflytande över den egna vården. Vi vill inte att politiker ska bestämma vilken vårdcentral som ska öppnas var, eller vilken vårdcentral du som patient måste tillhöra. Vi vill att patienterna själva ska få välja. Det är viktigt. En av de viktigaste valfrihetsreformerna är just Vårdval Stockholm, det har bland annat gett 37 nya vårdcentraler i Stockholms län. Väntetiderna för att få träffa en logoped har kortats från 24 månader till idag 2-3 veckor. Det betyder oerhört mycket för barn som är i behov av extra stöd i skolan.

Här kommer lite bilder från seminariet. En länk till videoklippet kommer senare.

Här pratar Filippa Reinfeldt om MS-sjuka Charlotte som inte fick det läkemedel hon behövde i det landsting hon tillhörde.  Så får det inte vara! Hon behövde helt enkelt flytta för att få det läkemedel hon behövde  (bilden kommer från tidningen Reflex)

Bilden i bakgrunden är tagen på ett besök på neonatalen, Södersjukhuset

För de små barnen betyder det oerhört mycket att köerna till att få träffa en logoped kortats från 24 månader till idag 2-3 veckor, sedan införandet av Vårdval Stockholm.

Filippa Reinfeldt (M): Minskade vårdköer och säkra kösiffror

måndag, maj 24th, 2010

Pressmeddelande

Sjukvårdslandstingsrådet

Filippa Reinfeldt (M)

2010-05-24

Filippa Reinfeldt (M):

Minskade vårdköer och säkra kösiffror

Siffror från april månad visar att vårdköerna i Stockholm fortsätter att minska och att köerna för att få en operation kortats med två tredjedelar sedan förra mandatperioden.

I april 2006, när Socialdemokraternas styrde landstinget i Stockholm, hade 42 procent av patienterna väntat längre än vårdgarantin på en operation eller annan åtgärd. Idag, fyra år senare, är den siffran 12 procent av patienterna

– Stockholmare som behöver vård ska inte behöva vänta i onödan. Vi har genom stora ekonomiska satsningar och genom vårdval på flera specialistområden kunnat korta köerna från i vissa fall flera månader till bara ett par veckor. Nu ser vi resultatet. Allt färre patienter väntar längre än vårdgarantin och målet måste förstås vara en helt köfri hälso- och sjukvård säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

Det är inte bara ”kösiffrorna” som har blivit bättre. Andelen vårdgivare som rapporterar in väntetider har på fyra år ökat från 33 till 97 procent. Tack vare Alliansens tydliga krav på inrapportering. Att alla vårdgivare rapporterar är helt nödvändigt för att veta hur många stockholmare som är i behov av vård.

– Under Socialdemokraternas tid hade ingen en aning om hur många som stod i kö. De var inte heller intresserade av att ta reda på det. Endast var tredje väntande rapporterades in och då är det svårt att göra något åt köproblematiken. Väldigt många stod i kö utan att någon visste om det, säger Filippa Reinfeldt (M).

– Vi tänker fortsätta att ställa krav på vårdgivarna att rapportera in siffror varje månad, endast då kan vi veta vilka insatser som behövs för att bli av med köerna säger Filippa Reinfeldt (M).

För mer information kontakta Cherine Khalil 070- 737 4505 pressekreterare för Filippa Reinfeldt (M)

Andel som väntat längre än 90 dagar på operation/åtgärd Rapporteringsgrad
apr-06 42% 34%
apr-07 33% 66%
apr-08 19% 84%
apr-09 19% 96%
apr-10 12%  

 

Andel som väntat längre än 90 dagar på besök till specialist Rapporteringsgrad
apr-06 24% 33%
apr-07 23% 61%
apr-08 27% 84%
apr-09 15% 92%
apr-10 17%