Inlägg taggade med ‘vårdcentraler’

Filippa Reinfeldt i ”Vårt Järfälla”

måndag, september 13th, 2010

För någon vecka sedan fick Järfällaborna en tidning hem i brevlådan. Det finns ett reportage  kring vad Filippa Reinfeldt bland annat vill med vården och hur den har förändrats denna mandatperiod. Det vill säga, hur makt och inflytande successivt förs över från politiker till patienter och vårdens medarbetare. Hur pass mycket bättre tillgängligheten har blivit och hur många vårdcentraler som etablerats runt om i Stockholms län sedan vårdvalet infördes.

Här kan ni läsa delar av intervjun:

Vad är det viktigaste Moderaterna gjort för att förbättra sjukvården i Stockholm under den gångna mandatperioden?

- För fyra år sen när vi fick väljarnas förtroende var en av de viktigaste utmaningarna att öka patienternas valfrihet och förbättra den nära sjukvården i hela Stockholms län. Vården och inte minst barnsjukvården var oerhört eftersatt i Stockholms läns landsting.

- Vi i Moderaterna har tillsammans med Alliansen genom Vårdval Stockholm gjort det betydligt enklare att få träffa en doktor. De senast två åren har 37 (Idag 40, min notering) nya vårdcentraler öppnats och över 120 läkare har tillkommit i primärvården i hela Stockholms län. I Järfälla har besöken hos husläkare ökat med 43 procent mellan år 2007 och 2009! Det är bara i Nynäshamn som besöken har ökat mer än i Järfälla. Vi ser också på de oberoende utvärderingar och mätningar som görs att patienterna har blivit nöjdare och fler patienter har i dag en fast vårdkontakt. Det här är ett positivt trendbrott och en mycket glädjande utveckling.

Så det är inte bara innerstaden som får fler vårdcentraler?

- Vi kan se att nära tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad och i stor utsträckning i de förorter med lite lägre inkomster och där människor i stor utsträckning tidigare upplevde att det var svårt att komma i kontakt med vården och ofta saknade husläkare. Det är främst just där som det har blivit lättare att komma i kontakt med vården och få träffa en doktor eller en sjuksköterska vilket är fantastiskt bra.

- Ett annat glädjande exempel på vårdvalets positiva effekter är den kortade väntetiden till logoped för att få göra en dyslexiutredning. Tidigare fick barn med tal- och skrivsvårigheter vänta i årslånga köer för att få rätt diagnos och därmed kunna få rätt stöd i sin skola. Långa köer drabbade många barn som just höll på att lära sig att läsa och skriva. Många riskerade att halka efter i skolan och kände sig själva otillräckliga över att de inte riktigt hängde med. När vi i Alliansen införde Vårdval-logopedi har vi lyckats få ned väntetiderna från två år! till endast ett par veckor. Det känner jag mig väldigt stolt över.

Vad är det viktigaste som behöver göras i sjukvården under den kommande mandatperioden?

- Vi moderater har vår utgångspunkt i människors vardag när vi söker moderna lösningar på verkliga samhällsproblem. För patienter handlar det om att vården ska finnas där om och när du behöver den. Det är viktigt att vården anpassas efter patienten och inte tvärtom. Därför kommer vi att fortsätta arbeta för en vård av hög kvalitet och utan köer. Vårdvalet kommer att utökas till att omfatta fler områden såsom t ex gynekologi. Mer valfrihet i vården helt enkelt, men kan alla välja på lika villkor?

- I dag är vården i Sverige, men även inom de olika landstingen ojämlik. Vi vill göra vården mer jämlik och rättvis. Det ska inte spela någon roll om du är ung eller gammal, man eller kvinna, hetero eller gay, var i landet eller i vilket kommun du bor. Alla i Sverige ska ha rätt till en jämlik sjukvård.

- Vården står inför stora utmaningar, men samtidigt spännande nya möjligheter. Livet förlängs i båda ändar. För tidigt födda barn räddas allt tidigare. Barn med svåra sjukdomar blir nya överlevare. Äldre blir äldre. Fler sjukdomar kan botas eller lindras. Det är viktigt att vården följer med och ges förutsättningar att kunna ligga i framkant. Inte minst ser vi en demografisk utveckling som gör att vi framöver kommer att behöva mer vård, inte mindre. Därför måste alla som kan och vill och som uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav få vara med och arbeta, etablera verksamheter och erbjuda god vård till alla, för våra gemensamma skattepengar.

- Sammanfattningsvis, mer makt åt patienten och vårdens medarbetare, ökad kvalitet och tillgänglighet och en mer jämlik och rättvis vård.

Filippa Reinfeldt (M): Nu firar Vårdval Stockholm 40 !

fredag, september 10th, 2010

– Tack vare Vårdval Stockholm och att vi i Stockholms län tillåter fri etablering har vi fått många fler vårdcentraler. Nu har vi passerat 40 nya mottagningar sedan vårdvalet infördes. Detta kan jämföras med förra mandatperioden, då vänsterpartierna styrde landstinget. Då blev det istället två mottagningar färre för invånarna i Stockholms län.

Det säger Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd (M), med anledning av att flera nya mottagningar efter sommaren har öppnat sin verksamhet.

– Det är naturligtvis ett positivt besked att Vårdval Stockholm klarar av att leverera en sjukvård som motsvarar befolkningens behov. När Stockholm växer behöver vi också få mer sjukvård. Med fri etablering kan vårdgivarna och patienterna i samspel se till att nya mottagningar växer fram säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M)

– Med 40 nya mottagningar på mindre än tre år har vår modell av Vårdval visat sig fungera. Dessutom har Karolinska institutets folkhälsoakademi, KI:s, oberoende granskning visat att reformen medfört att besöken i sjukvården är mer rättvist fördelade och att alla delar av länet har fått bättre tillgänglighet till sjukvården.

– Det här är en fantastisk utveckling som visar att vårt arbete med att öka tillgängligheten nu ger resultat. Det är ett glädjande trendbrott att människor i områden med låg medelinkomst nu gör fler besök än de i andra områden. Detta är något som politiker strävat efter att åstadkomma med inte tidigare lyckats med. Dessutom visar KI rapporten att läkarbesöken bland så kallade ”vårdtunga” patienter ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det är också bra eftersom det betyder att en allt större andel av vården nyttjas av patienter med större vårdbehov. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke säger Filippa Reinfeldt (M)

För mer information kontakta pressekreterare Cherine Khalil 0707- 374505

37 nya vårdcentraler med vårdvalet

onsdag, september 8th, 2010

Jag har fått många frågor kring vad exempelvis vårdvalet har betytt för Stockholmarna. Väldigt mycket skulle enligt oberoende forksare och professorer. Huvuddragen kan sammanfattas så här:

• Två av tre nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. Tillgängligheten har ökat i hela Stockholms län och nya vårdgivare finns i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande utbud av husläkare. I de fyra områden, som har lägst medelinkomst, har det öppnat fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.

• Läkarbesöken har ökat, främst i socioekonomiskt svaga områden. Det är ett trendbrott. Det har blivit lättare att få träffa en doktor.

• Läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke.

• Kostnadsökningarna efter införandet av vårdvalet har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna får alltså mer sjukvård för sina skattepengar.

• Den ökade tillgängligheten har tillfallit alla grupper, både yngre och äldre upplever att det är lättare att komma i kontakt med en doktor och det är lättare att få tid på en vårdcentral.

• Antibiotikaförskrivningen har minskat generellt.

Slutsatsen är alltså att Vårdval Stockholm har gjort vården i Stockholm mer effektiv, men framförallt mer rättvis. Utredaren uttrycker själv att: ”Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm.”

Vill ni läsa hela rapporten så finns den länkad på högerspalten

”Ny rapport slår hål på myterna om Vårdval Stockholm” DN 26 juni

onsdag, september 8th, 2010

Publicerat 2010-06-30 23:53

Karolinska Institutets folhälsoakademi har gjort en oberoende granskning av Vårdval Stockholm. Slutsatsen är att vården i Stockholm har blivit mer effektiv och rättvis. Det slår hål på den falska bild som vänsteroppositionen i Stockholms läns landsting försökt måla upp, skriver de borgerliga landstingsråden med sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt i spetsen.

Sjukvården är en central del av den svenska välfärden. På många sätt håller den mycket hög internationell klass. Personalen är välutbildad och standarden är hög. Det finns dock saker som måste förbättras. När vi för snart fyra år sedan fick väljarnas förtroende att leda Stockholms läns landsting var en av de viktigaste utmaningarna att öka patienternas valfrihet och förbättra tillgängligheten till den nära sjukvården i hela länet.

Vården ska alltid utgå ifrån patienten. Finnas där när du behöver den, ges på dina villkor och efter behov. Plånbokens tjocklek får aldrig bli avgörande, därför ska sjukvården bekostas solidariskt via skatten. Alla har rätt till ett bra bemötande och möjlighet att välja den doktor du har förtroende för. Oavsett var vi bor. Det var vår utgångspunkt när vi i januari 2008 införde Vårdval Stockholm.

Genom Vårdval Stockholm har vi gjort det betydligt lättare att träffa en doktor. 37 nya vårdcentraler har öppnat och över 120 läkare har tillkommit i primärvården, fördelade över hela Stockholms län. Flera undersökningar visar att patienterna har blivit nöjdare, att fler har en fast vårdkontakt och att tillgängligheten har förbättrats.

Tidigare hade vi i Stockholm stora problem med årslånga väntetider för barn med tal- och skrivsvårigheter såsom dyslexi. Betänk hur långa väntetider drabbar små barn som just håller på att lära sig att läsa och skriva. Utan rätt diagnos fick de inte rätt pedagogiska stöd i skolan. Risken var stor att dessa barn hamnade efter och att de tyckte att skolan var den hemskaste platsen på jorden. Genom att införa vårdval och låta alla logopeder, som lever upp till landstingets högt uppställda krav på kvalitet, ta emot patienter har vi lyckats få ned väntetiderna från två år till ett par veckor. Det är en vårdreform värd namnet.

Trots alla dessa framgångar har många missuppfattningar eller vinklade påståenden förekommit i medierna, ofta underblåsta av vänsteroppositionen i Stockholms läns landsting. Exempelvis har de hävdat att ökat antal läkarbesök skulle driva på kostnaderna och att vårdvalet skulle ha missgynnat patienter med stort vårdbehov. Socialdemokraterna har visserligen sagt sig vara för patienternas valfrihet, men i verkligheten har de röstat emot både etableringsfriheten för vårdcentraler och ökade valfriheten för patienterna i form av Vårdval Stockholm.

För att få en oberoende granskning av Vårdval Stockholm har Karolinska Institutets folkhälsoakademi anlitats. Akademin ska bland annat samordna och bidra till utveckling av folkhälsovetenskaplig forskning. Under drygt två år har Vårdval Stockholm och dess effekter studerats. Deras rapport slår i dag hål på den falska bild som vänsteroppositionen försökt måla upp.

I rapporten fastställs att förhållandet snarare är det motsatta mot vad vänsteroppositionen hävdat. Sanningen är att det har blivit enklare att få träffa en doktor och den största ökningen av läkarbesök har skett i socioekonomiskt svaga områden. Stockholmarna har fått mer vård för sina skattepengar. Granskningen visar tillsammans med förvaltningens faktaunderlag på följande positiva resultat av Vårdvalet:

• Två av tre nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. Tillgängligheten har ökat i hela Stockholms län och nya vårdgivare finns i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande utbud av husläkare. I de fyra områden, som har lägst medelinkomst, har det öppnat fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.

• Läkarbesöken har ökat, främst i socioekonomiskt svaga områden. Det är ett trendbrott. Det har blivit lättare att få träffa en doktor.

• Läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke.

• Kostnadsökningarna efter införandet av vårdvalet har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna får alltså mer sjukvård för sina skattepengar.

• Den ökade tillgängligheten har tillfallit alla grupper, både yngre och äldre upplever att det är lättare att komma i kontakt med en doktor och det är lättare att få tid på en vårdcentral.

• Antibiotikaförskrivningen har minskat generellt.

Slutsatsen är alltså att Vårdval Stockholm har gjort vården i Stockholm mer effektiv, men framförallt mer rättvis. Utredaren uttrycker själv att: ”Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm.”

Det tidigare ersättningssystemet, med en hög fast ersättning och inte främst ersättning per vårdbesök, gynnade snarare vårdgivare än patienter i socioekonomiskt svaga områden.

Det är sällan utvärderingar av verksamheter är så entydigt positiva som dagens rapport om Vårdval Stockholm. Samtidigt stämmer resultaten från Karolinska Institutets utvärdering väl med den bild som har förmedlats till oss som arbetat aktivt med Vårdval Stockholm.

Vi ser gärna breda politiska överenskommelser om att förbättra och utveckla Vårdval Stockholm, men det förutsätter att alla utgår från verkligheten och inte politiska myter. Karolinska Institutet har nu presenterat en bra grund för detta arbete.

Vårdval Stockholm har ökat valfriheten och gjort det lättare att träffa doktor, särskilt för de patienter med störst vårdbehov och de som bor i områden där det tidigare var långt till vården. Detta kommer vi inom Alliansen att slå vakt om. Nu går vi till val på att ytterligare förbättra och utveckla vårdvalet inom flera områden, såsom gynekologi, allergi-, hud- och ögonsjukvård.

Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd

Lars-Joakim Lundqvist (M), landstingsråd

Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd

Pia Lidwall (KD), gruppledare

Gustav Andersson (C), landstingsråd

Filippa Reinfeldt besöker Citymottagningen i Umeå

måndag, augusti 30th, 2010

Här är det öppet hus för en nyöppnad vårdcentral, Citymottagningen, i Umeå. Filippa gjorde ett besök där idag, önskade dem lycka till och överlämnade en blomma.

670 000 har valt fristående vårdcentral

söndag, augusti 22nd, 2010

Fler vårdcentraler och bättre tillgänglighet är resultatet av vårdval, rapporteras det om i Rapport.

”Vårdval inom primärvården har lett till att 239 nya vårdcentraler har öppnat. 670 000 svenskar har valt någon av de nya vårdcentralerna, visar en ny undersökning från Vårdföretagarna. Om man räknar in även de privata vårdcentraler som fanns innan vårdvalet infördes är nu ungefär en miljon patienter listade hos privata vårdgivare.”

”Vårdvalet har enligt Vårdföretagarna lett till att tillgängligheten har ökat på flera håll, bland annat på Järvafältet i Stockholm och i delar av Göteborg. Magnus Kåregård, som är medicinsk rådgivare för Hälsovalet i Region Skåne, instämmer i den bilden. Innan hälsovalet infördes visste landstinget i Region Skåne att primärvården behövde byggas ut.

-Vi hade ett uppdämt behov av fler enheter på primärvårdsnivå. Nu har vi inga vita fläckar i Skåne längre där det inte finns vårdcentraler. Det har tillkommit vårdcentraler i större städer men även på landsbygden där det inte fanns något utbud tidigare, säger han.”

Tänk nu att de rödgröna vill ta bort etableringsfriheten som möjliggör att nya fristående vårdcentraler får starta. Istället kommer landstingspolitikerna i landet återigen att avgöra var de privata vårdcentralerna får etablera sig. Är det färre vårdcentraler vi vill ha? Tror ni att det leder till längre eller kortare köer?

Vårdcentralen i Göteborg Björkekärr/Torpa

onsdag, augusti 18th, 2010

Vårdcentral Björkekärr/Torpa

onsdag, augusti 18th, 2010

Här gör Filippa och Ulf ett besök på en vårdcentral i Göteborg.

Vårdcentralen Björkekärr/Torpa visar mycket goda reslutat vad gäller exempelvis patientnöjdheten. Att träffa medarbetare i vården som brinner för sitt arbete är alltid lika roligt. Lokalerna var dessutom väldigt fina.

Ett problem i Göteborg är landstingets ojämlika vård. Det finns stora skillnader mellan vårdcentralerna och många Göteborgare upplever att de saknar en regelbunden läkarkontakt. Det har sagts förr men tål att upprepas, vården i Sverige måste bli mer jämlik, både inom våra landsting såväl som mellan landstingen.

26 av 40 nya vårdcentraler öppnar i förorterna

tisdag, juli 20th, 2010

Filippa skrev den 9 mars 2008 på SvD Brännpunkt om de många nya vårdcentralerna i förorterna.

26 av 40 nya vårdcentraler öppnar i förorterna

En av de stora utmaningarna för svensk sjukvård är att bättre möta människors behov och önskemål. Tidigare centralstyrdes frågor om var eller hur vi skulle få vår vård av ett fåtal landstingspolitiker.

Till exempel ökade ojämlikheten i hälsa i Sverige, då socialdemokraterna styrde såväl i landet som i Stockholms län, enligt socialstyrelsens rapport. Idag ställer allt fler med rätta krav på både kvalitet och att själva få välja vårdgivare.

Principen är enkel. Patienterna ska ha rätt att välja den vård­givare de har förtroende för och vårdens resurser ska följa deras val och mindre politiskt detaljstyre av vården.

På så vis stärks patienternas ställning inom vården och vårdgivarna ges samtidigt incitament att ge en bra vård som människor väljer att söka sig till.

Denna tanke får allt bredare spridning i Sverige och har många namn. Vårdval Halland är det kanske mest kända exemplet, men även i Skåne, Östergötland och på Gotland har arbetet med en mer patientstyrd vård inletts. I Stockholm introducerades Vårdval Stockholm vid årsskiftet.

Tyvärr har socialdemokraterna i Stockholms läns landsting inte samma utgångspunkt som många av deras partivänner. För dem är det politiska detaljstyret alltjämt ledstjärna. Det försvaras med högt tonläge och genom att sprida rena felaktigheter om vad vårdvalet faktiskt innebär.

Tillsammans med andra satsningar innebär Vårdval Stockholm en betydande upprustning av vården i Stockholm. Antalet läkare i primärvården blir fler och nya vårdcentraler öppnar.

Bara under 2008 beräknas 40 nya vårdcentraler öppna, varav 26 i förorter eller kranskommuner. Bara i Tensta, Rinkeby och Kista beräknas sju nya vård­centraler öppnas.

Det innebär att det blir dubbelt så vanligt att det öppnar en vårdcentral på Järvafältet som i Stockholms innerstad när hänsyn tas till folkmängden i området.

Detta kan jämföras med socialdemokraternas tid vid makten då ingen ny vårdcentral startades, utan tvärtom stängdes mottagningar i Stockholm och Nynäshamn.

Vi höjer kraven på öppettider, kvalitet och service. Ett antal förändringar blir en naturlig del i detta.

Redan tidigare har underlaget för en del mottagningar varit bristande. Med högre kvalitetskrav blir det nödvändigt med något större enheter för att klara god service.

Vårdval Stockholm har varit på plats sedan årsskiftet. Fakta talar sitt tydliga språk. Patienternas valfrihet ökar, vårdcentralerna blir fler. Det gäller i hela Stockholms län.

Nylund Watz och Larsson gör inte ens något försök att ta ­patienten som utgångspunkt. De skriver hårt och kallt att ­vård­utbudet ska styras genom politiska beslut. Det är att tänka bort människan och hylla det gamla politiska detaljstyret.

Är det så socialdemokraternas sjukvårdspolitiska förnyelse ser ut?

Filippa Reinfeldt

Föregångslandet Sverige

onsdag, maj 26th, 2010

Filippa talade om den ojämlika sjukvården i Sverige. Moderaterna vill säkerställa att patienterna får mer inflytande över den egna vården. Vi vill inte att politiker ska bestämma vilken vårdcentral som ska öppnas var, eller vilken vårdcentral du som patient måste tillhöra. Vi vill att patienterna själva ska få välja. Det är viktigt. En av de viktigaste valfrihetsreformerna är just Vårdval Stockholm, det har bland annat gett 37 nya vårdcentraler i Stockholms län. Väntetiderna för att få träffa en logoped har kortats från 24 månader till idag 2-3 veckor. Det betyder oerhört mycket för barn som är i behov av extra stöd i skolan.

Här kommer lite bilder från seminariet. En länk till videoklippet kommer senare.

Här pratar Filippa Reinfeldt om MS-sjuka Charlotte som inte fick det läkemedel hon behövde i det landsting hon tillhörde.  Så får det inte vara! Hon behövde helt enkelt flytta för att få det läkemedel hon behövde  (bilden kommer från tidningen Reflex)

Bilden i bakgrunden är tagen på ett besök på neonatalen, Södersjukhuset

För de små barnen betyder det oerhört mycket att köerna till att få träffa en logoped kortats från 24 månader till idag 2-3 veckor, sedan införandet av Vårdval Stockholm.