Inlägg taggade med ‘SVD’

Jobbar vidare

söndag, augusti 29th, 2010

Slog upp SvD idag. Enligt Sifo når de RÖDA historisk bottennotering. Alliansen når fantastiska resultat. Nu gäller det för oss att fortsätta förklara vår politik för väljarna och åskådliggöra vänsteroppositionens visionslösa politik.

Filippa Reinfeldt – S sprider en falsk bild av sjukvården

fredag, augusti 27th, 2010

Återigen (Brännpunkt 23/8) försöker Socialdemokraterna sprida en falsk bild av sjukvården i Stockholm. Trots att en oberoende granskning av Karolinska Institutet slår fast en förskjutning av vårdutnyttjandet från rikare till fattigare stadsdelar och kommuner fortsätter S, den här gången genom Ilija Batljan, att hävda motsatsen.

Vår utgångspunkt är att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Plånbokens tjocklek får aldrig bli avgörande. Vården ska finnas där när du behöver den och ges på dina villkor och efter dina behov.

Genom Vårdval Stockholm har vi fått 37 nya vårdcentraler, över 120 fler läkare och rekordmånga närakuter. Patienterna har blivit nöjdare och fått större förtroende för sjukvården. Köerna har halverats och inom många områden nästan helt försvunnit.

Märkligt nog har Socialdemokraterna från första dagen motarbetat ökad valfrihet. De vill istället stärka politikernas makt på bekostnad av patienter och vårdens medarbetare. De vill återgå till den gamla politiken som skapade långa vårdköer.

Tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. De fyra områdena med lägst medelinkomst har fått fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.

Vården har blivit mer rättvis. Besöken bland patienter med stort vårdbehov har ökat mest. Det har blivit lättare att komma i kontakt med en läkare och lättare att få tid på en vårdcentral. Två av tre får en tid samma dag som de ringer. Läkarbesöken har ökat främst i utsatta områden – för första gången görs fler husläkarbesök där än i rikare områden.

Karolinska Institutet konstaterar att: Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm. När Socialdemokraterna styrde hade vi en sjukvård som gynnade rika områden.

Vårdval Stockholm har ökat valfriheten och gjort det lättare att få träffa en läkare, särskilt för de patienter med störst vårdbehov och de som bor i områden där det tidigare var långt till vården. Detta kommer vi inom Alliansen att slå vakt om. Nu går vi till val på att ytterligare förbättra och kvalitetsutveckla vårdvalet, så vi får en ännu bättre sjukvård i Stockholms län.

FILIPPA REINFELDT (M)

sjukvårdslandstingsråd

BIRGITTA RYDBERG (FP)

landstingsråd

STIG NYMAN (KD)

landstingsråd

GUSTAV ANDERSSON (C)

landstingsråd

Filippa Reinfeldt i SvD om vårdval Stockholm

fredag, augusti 27th, 2010

Idag skriver Filippa Reinfeldt, Birgitta Rydberg (fp), Stig Nyman (Kd), och Gustav Andersson (C) en replik på Brännpunkt till Socialdemokraternas inlägg.

Återigen (Brännpunkt 23/8) försöker Socialdemokraterna sprida en falsk bild av sjukvården i Stockholm. Trots att en oberoende granskning av Karolinska Institutet slår fast en förskjutning av vårdutnyttjandet från rikare till fattigare stadsdelar och kommuner fortsätter S, den här gången genom Ilija Batljan, att hävda motsatsen.

Vår utgångspunkt är att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Plånbokens tjocklek får aldrig bli avgörande. Vården ska finnas där när du behöver den och ges på dina villkor och efter dina behov.

Genom Vårdval Stockholm har vi fått 37 nya vårdcentraler, över 120 fler läkare och rekordmånga närakuter. Patienterna har blivit nöjdare och fått större förtroende för sjukvården. Köerna har halverats och inom många områden nästan helt försvunnit.

Klockren ledare i SvD

onsdag, juli 28th, 2010

Idag skriver Sanna Rayman en bra ledare i SvD. Hon säger bland annat ”alliansen knuffar oppositionen framför sig. De vårdvalsreformer som kommit till under mandatperioden har påverkat de rödgröna…

Precis, numera har vänsteroppositionen ändrat riktning och hävdar åtminstone att de är för valfrihet. Det skulle de inte ens ta i mun för några år sedan. Tack vare Filippa och andra valfrihetspolitiker har synen på valfrihet börjat förändras, självklart ska makten att bestämma vårdgivare ligga hos patienten.

26 av 40 nya vårdcentraler öppnar i förorterna

tisdag, juli 20th, 2010

Filippa skrev den 9 mars 2008 på SvD Brännpunkt om de många nya vårdcentralerna i förorterna.

26 av 40 nya vårdcentraler öppnar i förorterna

En av de stora utmaningarna för svensk sjukvård är att bättre möta människors behov och önskemål. Tidigare centralstyrdes frågor om var eller hur vi skulle få vår vård av ett fåtal landstingspolitiker.

Till exempel ökade ojämlikheten i hälsa i Sverige, då socialdemokraterna styrde såväl i landet som i Stockholms län, enligt socialstyrelsens rapport. Idag ställer allt fler med rätta krav på både kvalitet och att själva få välja vårdgivare.

Principen är enkel. Patienterna ska ha rätt att välja den vård­givare de har förtroende för och vårdens resurser ska följa deras val och mindre politiskt detaljstyre av vården.

På så vis stärks patienternas ställning inom vården och vårdgivarna ges samtidigt incitament att ge en bra vård som människor väljer att söka sig till.

Denna tanke får allt bredare spridning i Sverige och har många namn. Vårdval Halland är det kanske mest kända exemplet, men även i Skåne, Östergötland och på Gotland har arbetet med en mer patientstyrd vård inletts. I Stockholm introducerades Vårdval Stockholm vid årsskiftet.

Tyvärr har socialdemokraterna i Stockholms läns landsting inte samma utgångspunkt som många av deras partivänner. För dem är det politiska detaljstyret alltjämt ledstjärna. Det försvaras med högt tonläge och genom att sprida rena felaktigheter om vad vårdvalet faktiskt innebär.

Tillsammans med andra satsningar innebär Vårdval Stockholm en betydande upprustning av vården i Stockholm. Antalet läkare i primärvården blir fler och nya vårdcentraler öppnar.

Bara under 2008 beräknas 40 nya vårdcentraler öppna, varav 26 i förorter eller kranskommuner. Bara i Tensta, Rinkeby och Kista beräknas sju nya vård­centraler öppnas.

Det innebär att det blir dubbelt så vanligt att det öppnar en vårdcentral på Järvafältet som i Stockholms innerstad när hänsyn tas till folkmängden i området.

Detta kan jämföras med socialdemokraternas tid vid makten då ingen ny vårdcentral startades, utan tvärtom stängdes mottagningar i Stockholm och Nynäshamn.

Vi höjer kraven på öppettider, kvalitet och service. Ett antal förändringar blir en naturlig del i detta.

Redan tidigare har underlaget för en del mottagningar varit bristande. Med högre kvalitetskrav blir det nödvändigt med något större enheter för att klara god service.

Vårdval Stockholm har varit på plats sedan årsskiftet. Fakta talar sitt tydliga språk. Patienternas valfrihet ökar, vårdcentralerna blir fler. Det gäller i hela Stockholms län.

Nylund Watz och Larsson gör inte ens något försök att ta ­patienten som utgångspunkt. De skriver hårt och kallt att ­vård­utbudet ska styras genom politiska beslut. Det är att tänka bort människan och hylla det gamla politiska detaljstyret.

Är det så socialdemokraternas sjukvårdspolitiska förnyelse ser ut?

Filippa Reinfeldt

Debattartikel i DN

söndag, juli 4th, 2010

Fredrik Reinfeldt skriver en mycket bra artikel i DN idag. Tycker den säger väldigt mycket om vart Sverige är på väg och vilka skillnaderna är mellan Alliansen och vänstern. Fredrik ska tala i Almedalen idag kl 19.00. Tycker personligen att han är en otroligt duktig talare så jag ser fram emot att lyssna.

Här kan ni läsa debattartikeln.

På Brännpunkt har alliansens ungdomsförbund en intressant artikel om att vänstern vill införa en ungdomsskatt, också värd att läsa.

Ledarsidan på SvD

lördag, juli 3rd, 2010

Svenska Dagbladet
Ledarskribenten Sanna Rayman skriver att oppositionen ska opponera sig, men inte mot sådant som fungerar. I Stockholm var ilskan och misstänksamheten mot Vårdval Stockholm stor från start. De positiva effekterna på inte minst tillgänglighet syntes dock snabbt och bekräftades nyligen i en granskning av Karolinska Institutets folkhälsoakademi. Trots dessa goda nyheter möter oppositionen rapporten med sura miner.

Vård till alla på lika villkor

onsdag, juni 30th, 2010

Publicerad: 30 juni 2010, SVD

Alliansens sjukvårdsgrupp som haft i uppdrag att utveckla sjukvårdspolitiken presenterar idag sin rapport med förslag på förbättrad vårdgaranti. Bland annat ska man få träffa specialist inom 30 dagar och behandling ska påbörjas inom 60 dagar.

Vi har haft i uppdrag att utveckla Alliansens politik för en bättre hälso- och sjukvård. Vår utgångspunkt har varit vår bärande idé om en sjukvård som är solidariskt finansierad via skatten, ges efter behov och är tillgänglig för alla. Plånboken ska aldrig få avgöra rätten till vård.

Vi har tagit fasta på allt det positiva som finns i svensk sjukvård, men också de brister som människor upplever. Resultatet är en lång rad förslag som syftar till att öka jämlikheten, ytterligare förbättra tillgängligheten och stärka patientsäkerheten. Vi vill öka inflytandet över vården för såväl patienter som medarbetare.

Möjligheten att få god vård i tid ska inte vara beroende av om du är man eller kvinna, ung eller gammal, infödd eller inflyttad till Sverige, har högre eller lägre utbildning eller inkomst och inte heller var i landet du bor. Vård måste ges på lika villkor. Så är det tyvärr inte alltid i dag. En av de viktigaste utmaningarna är att säkerställa en rättvis och jämlik vård.

Idag finns bestämmelser som reglerar patientens rättigheter i flera olika lagar. För att stärka patienternas inflytande och rättigheter i vården bör dessa samlas i en gemensam patienträttighetslag.

En nationell satsning bör göras på att mäta jämlikheten i vården. De öppna jämförelserna bör utvidgas så att de också inkluderar jämlikheten utifrån faktorer som inkomst, utbildningsbakgrund, kön och ålder.

Bristande tillgänglighet är en av orsakerna till ojämlikheterna i vården.
Alliansregeringens satsningar på mer pengar till landstingen har tillsammans med kömiljarden och den lagstadgade vårdgarantin gjort att väntetiderna för vård blivit kortare. Vårdvalet och etableringsfriheten i primärvården öppnar upp för entreprenörskap och mångfald. Detta har inneburit att Sverige hittills fått 181 nya vårdcentraler, en ökning med motsvarande 19 procent.

Den nationella vårdgarantin har fyra tydliga tidsgränser. Idag ska du få kontakt med vården samma dag, tid hos distriktsläkare inom 7 dagar, en bedömning av specialist inom 90 dagar och din behandling ska påbörjas inom 90 dagar. Vi föreslår nu tydlig skärpning av vårdgarantin. Inom 5 dagar ska du ha rätt till en tid hos distriktsläkare, träffa en specialist inom 30 dagar och behandlingen ska påbörjas inom 60 dagar.

Vårdgarantin ska också kompletteras med en yttre tidsgräns på 95 dagar. Det innebär att tiden från första kontakt med vården till påbörjad behandling ska vara högst 95 dagar. Till skillnad från idag inkluderas därmed även tid för utredning och diagnostik inom vårdgarantins tidsramar. Det är tydliga steg mot en köfri sjukvård i hela Sverige
.
Mot vårt förslag om förstärkt vårdgaranti står de rödgrönas förslag om att ta bort kömiljarden och sänka ambitionsnivån.

Väntetiderna på landets akutmottagningar är ofta orimligt långa och måste kortas, de bör inte vara längre än fyra timmar. Trycket på akuten har gjort att situationen många gånger blir svår att hantera för personalen vilket kan leda till risker för patienternas säkerhet. Vi anser att akutvården behöver förbättras. Det handlar om att utveckla arbetssätt som förbättrar information, service och bemötande, vilket ger patienterna rätt vård i rätt tid och på rätt vårdnivå.

För att lyckas med detta måste även tillgängligheten i primärvården förbättras ytterligare och vårdvalet utvecklas. Målet med vårdvalet är att alla ska ha rätt till ett bra bemötande och möjlighet att välja den doktor du har förtroende för. Oavsett var i Sverige du bor. Därför bör särskilda åtgärder övervägas mot landsting som utformar reglerna så att de inte uppnår målsättningen med vårdvalet. Det kan handla om sanktioner mot landsting eller förtydliganden i lagen.

Hälso- och sjukvården är en riskverksamhet. Socialstyrelsen genomförde under 2007 en nationell kartläggning som visade att det är 6-7 gånger fler som dör till följd av en vårdskada än som dör i trafiken varje år. Det är helt oacceptabelt.

Vi vill stärka landstingens patientsäkerhetsarbete genom ett årligt stimulansbidrag. Pengarna bör fördelas utifrån de resultat respektive landsting uppvisar. Förutom att skapa en säkrare vård för patienten och minska mänskligt lidande ger även ett förbättrat patientsäkerhetsarbete stora vinster för samhället.

Den hälso- och sjukvårdspolitik vi presenterar är framtidsinriktad och ger förutsättningar att nå målet om en köfri, säker och jämlik hälso- och sjukvård för alla.

ANDERS ANDERSSON (KD)
ordförande arbetsgruppen
FILIPPA REINFELDT (M)
KENNETH JOHANSSON (C)
JONAS ANDERSSON (FP)

Alliansens sjukvårdsgrupp

onsdag, juni 30th, 2010

Nu är arbetet med att utveckla Alliansens sjukvårdspolitik klar. Idag presenteras huvuddragen på Brännpunkt av Anders Andersson (KD), Filippa Reinfeldt (M), Kenneth Johansson (C) och Jonas Andersson (FP). Förslagen innebär bland annat förbättrad vårdgaranti

Här kan ni läsa artikeln

Beslut om sprutbyte fattat

måndag, juni 21st, 2010

Då var fullmäktige avklarat. Beslut om att införa ett sprutbytesprogram i Stockholm har tagit. Moderaterna var det enda partiet som var emot.

Här är en tänkvärd artikel på Brännpunkt idag.  I slutet står det så här :

”Trots att vi alla företräder partipolitiskt obundna organisationer vill vi ändå ge Moderaterna i Stockholms län en eloge för en rakryggad hållning när det gäller sprutbyte.”