Inlägg taggade med ‘Kömiljarden’

Vänsteroppositionen oense om kömiljarden

tisdag, augusti 10th, 2010

Nu är Socialdemokraterna ute och vevar om kömiljarden igen, och kritiserar så klart regeringen. Det är inte märkligt att de försöker sätta ljuset på någon annan i sjukvårdsfrågan… Under deras senaste 12 år vid makten spenderades miljarder på att korta köerna utan att något hände.

Dessutom är vänsterpartierna djupt splittrade i frågan, inte bara mellan partierna utan också inom Socialdemokraterna. Vänsterpartiet vill avskaffa kömiljarden och Socialdemokraterna centralt kallar den för fusk och fiffel. Detta samtidigt som 9 av 12 socialdemokratiska landstingsråd menar att kömiljarden hjälpt till att minska köerna. Detta finns att läsa i Dagens Medicin nr 23/10, onsdagen den 9 juni 2010.

God läsning :)

Vård till alla på lika villkor

onsdag, juni 30th, 2010

Publicerad: 30 juni 2010, SVD

Alliansens sjukvårdsgrupp som haft i uppdrag att utveckla sjukvårdspolitiken presenterar idag sin rapport med förslag på förbättrad vårdgaranti. Bland annat ska man få träffa specialist inom 30 dagar och behandling ska påbörjas inom 60 dagar.

Vi har haft i uppdrag att utveckla Alliansens politik för en bättre hälso- och sjukvård. Vår utgångspunkt har varit vår bärande idé om en sjukvård som är solidariskt finansierad via skatten, ges efter behov och är tillgänglig för alla. Plånboken ska aldrig få avgöra rätten till vård.

Vi har tagit fasta på allt det positiva som finns i svensk sjukvård, men också de brister som människor upplever. Resultatet är en lång rad förslag som syftar till att öka jämlikheten, ytterligare förbättra tillgängligheten och stärka patientsäkerheten. Vi vill öka inflytandet över vården för såväl patienter som medarbetare.

Möjligheten att få god vård i tid ska inte vara beroende av om du är man eller kvinna, ung eller gammal, infödd eller inflyttad till Sverige, har högre eller lägre utbildning eller inkomst och inte heller var i landet du bor. Vård måste ges på lika villkor. Så är det tyvärr inte alltid i dag. En av de viktigaste utmaningarna är att säkerställa en rättvis och jämlik vård.

Idag finns bestämmelser som reglerar patientens rättigheter i flera olika lagar. För att stärka patienternas inflytande och rättigheter i vården bör dessa samlas i en gemensam patienträttighetslag.

En nationell satsning bör göras på att mäta jämlikheten i vården. De öppna jämförelserna bör utvidgas så att de också inkluderar jämlikheten utifrån faktorer som inkomst, utbildningsbakgrund, kön och ålder.

Bristande tillgänglighet är en av orsakerna till ojämlikheterna i vården.
Alliansregeringens satsningar på mer pengar till landstingen har tillsammans med kömiljarden och den lagstadgade vårdgarantin gjort att väntetiderna för vård blivit kortare. Vårdvalet och etableringsfriheten i primärvården öppnar upp för entreprenörskap och mångfald. Detta har inneburit att Sverige hittills fått 181 nya vårdcentraler, en ökning med motsvarande 19 procent.

Den nationella vårdgarantin har fyra tydliga tidsgränser. Idag ska du få kontakt med vården samma dag, tid hos distriktsläkare inom 7 dagar, en bedömning av specialist inom 90 dagar och din behandling ska påbörjas inom 90 dagar. Vi föreslår nu tydlig skärpning av vårdgarantin. Inom 5 dagar ska du ha rätt till en tid hos distriktsläkare, träffa en specialist inom 30 dagar och behandlingen ska påbörjas inom 60 dagar.

Vårdgarantin ska också kompletteras med en yttre tidsgräns på 95 dagar. Det innebär att tiden från första kontakt med vården till påbörjad behandling ska vara högst 95 dagar. Till skillnad från idag inkluderas därmed även tid för utredning och diagnostik inom vårdgarantins tidsramar. Det är tydliga steg mot en köfri sjukvård i hela Sverige
.
Mot vårt förslag om förstärkt vårdgaranti står de rödgrönas förslag om att ta bort kömiljarden och sänka ambitionsnivån.

Väntetiderna på landets akutmottagningar är ofta orimligt långa och måste kortas, de bör inte vara längre än fyra timmar. Trycket på akuten har gjort att situationen många gånger blir svår att hantera för personalen vilket kan leda till risker för patienternas säkerhet. Vi anser att akutvården behöver förbättras. Det handlar om att utveckla arbetssätt som förbättrar information, service och bemötande, vilket ger patienterna rätt vård i rätt tid och på rätt vårdnivå.

För att lyckas med detta måste även tillgängligheten i primärvården förbättras ytterligare och vårdvalet utvecklas. Målet med vårdvalet är att alla ska ha rätt till ett bra bemötande och möjlighet att välja den doktor du har förtroende för. Oavsett var i Sverige du bor. Därför bör särskilda åtgärder övervägas mot landsting som utformar reglerna så att de inte uppnår målsättningen med vårdvalet. Det kan handla om sanktioner mot landsting eller förtydliganden i lagen.

Hälso- och sjukvården är en riskverksamhet. Socialstyrelsen genomförde under 2007 en nationell kartläggning som visade att det är 6-7 gånger fler som dör till följd av en vårdskada än som dör i trafiken varje år. Det är helt oacceptabelt.

Vi vill stärka landstingens patientsäkerhetsarbete genom ett årligt stimulansbidrag. Pengarna bör fördelas utifrån de resultat respektive landsting uppvisar. Förutom att skapa en säkrare vård för patienten och minska mänskligt lidande ger även ett förbättrat patientsäkerhetsarbete stora vinster för samhället.

Den hälso- och sjukvårdspolitik vi presenterar är framtidsinriktad och ger förutsättningar att nå målet om en köfri, säker och jämlik hälso- och sjukvård för alla.

ANDERS ANDERSSON (KD)
ordförande arbetsgruppen
FILIPPA REINFELDT (M)
KENNETH JOHANSSON (C)
JONAS ANDERSSON (FP)

Dagens Medicin och kömiljarden

onsdag, juni 9th, 2010

Idag skriver Dagens Medicin en intressant artikel om att S-landstingsråden gillar kömiljarden. Med andra ord så har Ylva Johansson inget stöd för hennes kritik hos s-landstingsråden. Tvärtom är majoriteten (9 av 12) positiva till kömiljarden och menar på att den bidragit till att korta köerna. Jag låter bilden tala sitt eget språk. Taget ur Dagens medicin 9 juni.